7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Мөнгө шилжүүлэх

Мөнгө байршуулах
Бэлнээр:
Харилцагч Улаанбаатар дахь манай оффист ирж бэлнээр мөнгөө шилжүүлэх боломжтой бөгөөд бид ҮЦТТТХТөв дэх таны данс руу шилжүүлнэ.

Шилжүүлэг:
Харилцагч ҮЦТТТХТөв дэх өөрийн данс руу банкаар дамжуулж шилжүүлэх боломжтой.
ҮЦТТТХТөвийн банкаар шилжүүлэх дансны мэдээлэл:

Хүлээн авагчийн нэр: ҮЦТТТХТөв ХХК
Хүлээн авагчийн дансны дугаар:      010600000055
Хүлээн авагч банк: Үнэт Цаас Төлбөр Тооцоо Хадгаламжийн Төв
Гүйлгээний утга: Таны овог нэр, хувьцааны төлбөр, утасны дугаар бичигдэнэ

ҮЦТТТХТ нь таны мөнгийг гадаад вальютаар шилжиж орсон тохиолдолд тухайн үеийн ханшаар төгрөг рүү шилжүүлнэ.
Мөнгө татах

mse frc ttha masd