7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Тулга: Ойлгоход амар энгийн, зурган хэлбэрээр онолоос хол байж чадсан. Бодит жишээ график ашигласан.

Comments are closed.

mse frc ttha masd