7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Адуунчулуун ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

адуун чулуун

“Адуунчулуун”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
461 АДУУНЧУЛУУН 3,151,304 0 0 2,821,538 3 329,766 1207
Эзлэх хувь 0.00% 89.54% 10.46%

адуунчулуун

Comments are closed.

mse frc ttha masd