7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Атар Өргөө ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

atarurguu

“Атар Өргөө”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
17 Атар Өргөө 174,136 0 0 131,394 42,742 392
Эзлэх хувь 0.00% 75.45% 24.55%

атар өргөө

Comments are closed.

mse frc ttha masd