7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Багануур ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

baganuur

“Багануур”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
396 Багануур 20,974,360 0 15,730,770 3,512,136 2 1,731,454 4905
Эзлэх хувь 75.00% 16.7% 8.3%

бага нуур

Comments are closed.

mse frc ttha masd