7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

“Баянгол ЗБ” ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

13 bayangol

“Баянгол Зочид Буудал”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
13 Баянгол ЗБ 423,065 0 0 327,058 5 96,007 1125
Эзлэх хувь 0.00% 77.31% 22.69%

Баянгол

Comments are closed.

mse frc ttha masd