7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Баянтээг ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

Bayanteeg_logo_large

“Баянтээг”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
445 Баянтээг 252,608 0 0 236,107 2 16,501 248
Эзлэх хувь 0.00% 93.47% 6.53%

Баянтээг

Comments are closed.

mse frc ttha masd