7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Би Ди Сек ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

bdsek

“Би Ди Сек”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
522 Би Ди Сек 11,000,000 0 0 7,596,198 4 3,403,802 355
Эзлэх хувь 0.00% 69.09% 30.94%

BDSEC

Comments are closed.

mse frc ttha masd