7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Гермес центр ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

hermes

“Гермес центр”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
528 Гермес центр 78,543,001 0 0 65,990,160 2 12,552,841 917
Эзлэх хувь 0.00% 84.02% 15.98%

hermes

Comments are closed.

mse frc ttha masd