7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Говь ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

gobi_nuur-middle

“Говь”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
354 Говь 7,801,125 0 0 6,561,027 4 1,240,098 16885
Эзлэх хувь 0.00% 84.10% 15.90%

Говь

Comments are closed.

mse frc ttha masd