7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Гутал ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

гутал

“Гутал”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
88 Гутал 1,618,684 0 0 1,363,484 6 255,200 1188
Эзлэх хувь 0.00% 84.23% 15.77%

Гутал

Comments are closed.

mse frc ttha masd