7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Дархан нэхий хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

дархан нэхий

“Дархан нэхий”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
71 Дархан нэхий 1,105,479 0 0 780,747 3 324,732 3960
Эзлэх хувь 0.00% 70.63% 29.37%

Дархан нэхий

Comments are closed.

mse frc ttha masd