7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ЖЕНКО ТУР БЮРО хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

genco_tour

“ЖЕНКО ТУР БЮРО”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
521 ЖЕНКО ТУР БЮРО 100,000,000 0 0 65,068,635 6 34,931,365 51712
Эзлэх хувь 0.00% 65.07% 34.93%

ЖЕНКО ТУР БЮРО

Comments are closed.

mse frc ttha masd