7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Зоос гоёл хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

zoosgoyol

“Зоос гоёл”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
450 Зоос гоёл 3,754,944 0 0 2,427,138 2 1,327,806 11510
Эзлэх хувь 0.00% 64.64% 35.36%

Зоос гоёл

Comments are closed.

mse frc ttha masd