7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

524

“МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
524 МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС 13,750,000 0 0 11,879,474 6 1,870,526 258
Эзлэх хувь 0.00% 86.40% 13.60%

МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС

Comments are closed.

mse frc ttha masd