7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

telcom

“Монголын цахилгаан холбоо”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
209 Монголын цахилгаан холбоо 25,870,276 0 14,143,604 10,348,111 2 1,378,561 4017
Эзлэх хувь 54.67% 40% 5.33%

Монголын цахилгаан холбоо

Comments are closed.

mse frc ttha masd