7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛ НЭХМЭЛ

nekhmel

“МОНГОЛ НЭХМЭЛ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
9 МОНГОЛ НЭХМЭЛ 474,164 0 0 381,718 5 92,446 2890
Эзлэх хувь 0.00% 80.50% 19.50%

МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Comments are closed.

mse frc ttha masd