7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

НАКО ТҮЛШ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

нако түлш

“НАКО ТҮЛШ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
531 НАКО ТҮЛШ 12,615,721 0 0 10,138,449 5 2,477,272 185
Эзлэх хувь 0.00% 80.36% 19.64%

НАКО ТҮЛШ

Comments are closed.

mse frc ttha masd