7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

РЕМИКОН хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

rem_logo

“РЕМИКОН”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
530 РЕМИКОН 78,679,464 0 0 48,652,450 3 30,027,014 1194
Эзлэх хувь 0.00% 61.84% 38.16%

РЕМИКОН

Comments are closed.

mse frc ttha masd