7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

СОР хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

sor

“СОР”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
97 СОР 891,388 0 0 647,008 3 244,380 1749
Эзлэх хувь 0.00% 72.58% 27.42%

СОР

Comments are closed.

mse frc ttha masd