7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

СҮҮ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

suu

“СҮҮ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
135 СҮҮ 344,000 0 0 322,723 3 21,277 277
Эзлэх хувь 0.00% 93.81% 6.19%

СҮҮ

Comments are closed.

mse frc ttha masd