7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ТАВАН ТОЛГОЙ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

tavantolgoi-hk

“ТАВАН ТОЛГОЙ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
458 ТАВАН ТОЛГОЙ 52,665,200 0 0 44,984,400 4 7,680,800 877
Эзлэх хувь 0.00% 85.42% 14.58%

ТАВАН ТОЛГОЙ

Comments are closed.

mse frc ttha masd