7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ТАВ хувьцаат компанийн санхүүгийн тайлан

tav

“ТАВ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
214 ТАВ 114,737 0 0 101,484 4 13,253 123
Эзлэх хувь 0.00% 88.45% 11.55%

ТАВ

Comments are closed.

mse frc ttha masd