7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ТАЛХ ЧИХЭР хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

talx_chiher_logo

“ТАЛХ ЧИХЭР”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
22 ТАЛХ ЧИХЭР 1,023,703 0 0 729,470 4 294,233 3982
Эзлэх хувь 0.00% 71.26% 28.74%

ТАВАН ТОЛГОЙ

Comments are closed.

mse frc ttha masd