7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

УБ БҮК хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

ub-book

“УБ БҮК”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
195 УБ БҮК 1,128,275 0 0 1,094,025 1 34,250 934
Эзлэх хувь 0.00% 96.96% 3.04%

УБ БҮК

Comments are closed.

mse frc ttha masd