7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Улсын их дэлгүүр ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

“Улсын их дэлгүүр”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
484 Улсын их дэлгүүр 36,807,850 0 0 24,348,856 3 12,458,994 46025
Эзлэх хувь 0.00% 66.15% 33.85%

Улсын их дэлгүүр

Comments are closed.

mse frc ttha masd