7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ХАЙ БИ ОЙЛ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

hboil

“ХАЙ БИ ОЙЛ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
525 ХАЙ БИ ОЙЛ 9,234,268 0 0 6,283,075 4 2,951,193 290
Эзлэх хувь 0.00% 68.04% 31.96%

ХАЙ БИ ОЙЛ

Comments are closed.

mse frc ttha masd