7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ХӨХ ГАН хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

hoh gan

“ХӨХ ГАН”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
533 ХӨХ ГАН 101,317,557 0 0 85,752,045 5 15,565,512 868
Эзлэх хувь 0.00% 84.64% 15.36%

ХӨХ ГАН

Comments are closed.

mse frc ttha masd