7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Шарын гол хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

sharyn_gol_logo1

“ШАРЫН ГОЛ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
309 ШАРЫН ГОЛ 10,231,389 0 0 8,983,920 6 1,247,469 1090
Эзлэх хувь 0.00% 87.81% 12.19%

ШАРЫН ГОЛ

Comments are closed.

mse frc ttha masd