7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ШИВЭЭ ОВОО хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

shivee-ovoo

“ШИВЭЭ ОВОО”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
460 ШИВЭЭ ОВОО 13,419,101 0 12,077,191 0 1,341,910 1667
Эзлэх хувь 90% 10%

ШИВЭЭ ОВОО

Comments are closed.

mse frc ttha masd