7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ЭЭРМЭЛ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

eermel

“ЭЭРМЭЛ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
191 ЭЭРМЭЛ 3,479,320 0 0 2,746,628 4 732,692 7761
Эзлэх хувь 0% 78.94% 21.06%

Ээрмэл

Comments are closed.

mse frc ttha masd