7011-3377
| | | | | | || | | | | | | || |
| || |
|
|
|
|
|
|
| || |
|

Something is wrong

|

The page you are looking for was moved, removed, renamed or might never existed.

| Go Home|
| ||||||||
Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-3, Улаанбаатар 15160, Монгол улс
976 11-313747 -(2120) +976 11-325170 | info@mse.mn
"; var points = []; points = text.split("|"); for (var i = 1; i < points.length-2; i++) { var data = []; data = points[i].split(","); var year = data[0].substring(0,4); var month = data[0].substring(4,6); var day = data[0].substring(6,8); var pDate = new Date(year, month-1, day); pDate.setHours(0, 0, 0, 0); var value = data[1]; chartData.push({ date: pDate, value: value }); } } function createStockChart() { var chart = new AmCharts.AmStockChart(); chart.pathToImages = "http://gatsuurttrade.com/wp-content/themes/sahifa/js/amcharts/images/"; // DATASETS ////////////////////////////////////////// var dataSet = new AmCharts.DataSet(); dataSet.color = "#f88c00"; dataSet.fieldMappings = [{ fromField: "value", toField: "value" }]; dataSet.dataProvider = chartData; dataSet.categoryField = "date"; chart.dataSets = [dataSet]; // PANELS /////////////////////////////////////////// var stockPanel = new AmCharts.StockPanel(); stockPanel.showCategoryAxis = true; stockPanel.title = "Топ 20 индекс"; stockPanel.eraseAll = false; stockPanel.addLabel(0, 100, "", "center", 16); var graph = new AmCharts.StockGraph(); graph.valueField = "value"; //graph.bullet = "bullet"; stockPanel.addStockGraph(graph); var stockLegend = new AmCharts.StockLegend(); stockLegend.valueTextRegular = " "; stockLegend.markerType = "none"; stockPanel.stockLegend = stockLegend; stockPanel.drawingIconsEnabled = true; chart.panels = [stockPanel]; // OTHER SETTINGS //////////////////////////////////// var scrollbarSettings = new AmCharts.ChartScrollbarSettings(); scrollbarSettings.graph = graph; scrollbarSettings.updateOnReleaseOnly = true; chart.chartScrollbarSettings = scrollbarSettings; var cursorSettings = new AmCharts.ChartCursorSettings(); cursorSettings.valueBalloonsEnabled = true; chart.chartCursorSettings = cursorSettings; // PERIOD SELECTOR /////////////////////////////////// var periodSelector = new AmCharts.PeriodSelector(); periodSelector.position = "bottom"; periodSelector.periods = [{ period: "DD", count: 10, label: "10 days" }, { period: "MM", count: 1, label: "1 month" }, { period: "YYYY", count: 1, //selected: true, label: "1 year" }, { period: "YTD", label: "YTD" }, { period: "MAX", label: "MAX" }]; chart.periodSelector = periodSelector; var panelsSettings = new AmCharts.PanelsSettings(); chart.panelsSettings = panelsSettings; chart.write('chartdiv'); }
Иргэдийн сэтгэгдэл

“Шивээ овоо” ХК

[wptabs]
[wptabtitle]Ерөнхий мэдээлэл[/wptabtitle]
[wptabcontent]
“Шивээ овоо” ХК ( SHV / 460 )
Говь сүмбэр шивээ овоо сум
Утас: 976-99116775, 976-0154223368
Имайл хаяг: info@shivee-ovoo.mn
Веб сайт: www.shivee-ovoo.mn

Байгуулагдсан огноо: 1990-00-00
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: 1995-02-13
Хувьцааны төрөл: Энгийн
Нийт гаргасан хувьцаа: 13,419,101
– Төрийн мэдэлд: 12,077,191
Нэрлэсэн үнэ: 100

Үйл ажиллагааны чиглэл: нүүрс

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Санхүүгийн тайлан[/wptabtitle]
[wptabcontent]

2010-01-01 2010-12-31
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
Нийт хөрөнгө 92,243,527,800   93,042,085,800  
Өр төлбөрийн нийт дүн 99,826,436,800   88,143,808,700  
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн -7,582,909,000   4,898,277,100  
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 13,419,101   13,419,101  
Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 16,202,259,700   23,053,216,300  
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 14,614,953,000   21,799,030,100  
Нийт ашиг 1,587,306,700   1,254,186,200  
Цэвэр ашиг -11,047,648,500   12,568,083,100  
Ногдол ашиг /энгийн/ 0   0  
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0   0  
Нэгж хувьцааны дансны үнэ -565.08   365.02  
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ 0   0.14  
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 1.46   2.57  
Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ 0.18   0.25  
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -823.28   936.58  
Үнэ ашгийн харьцаа 0   0  

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Удирдлагын мэдээлэл[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Компанийн удирдлагын талаархи мэдээлэл
Д/д Овог Нэр Ажлын газар, албан тушаал
1 Б Сүхбаатар ТУЗ-ийн дарга
2 Х Балсандорж Гүйцэтгэх захирал
3 Б Адилбиш СЭЗХ-ийн дарга

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Том хувьцаа эзэмшигчид[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Хувьцааны 5% дээш багц эзэмшигчдийн мэдээлэл
Д/д Овог Нэр Ажлын газар, албан тушаал Хувьцааны хувь
1 Төрийн өмч Төрийн өмч 90 %

[/wptabcontent]

[/wptabs]

Comments are closed.

mse frc ttha masd