7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНИНЖБАР хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

c-121432

“МОНИНЖБАР”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
25 МОНИНЖБАР 15,869,233 0 0 11,434,345 4 4,434,888 288
Эзлэх хувь 0.00% 72.05% 27.95%

МОНИНЖБАР

Comments are closed.

mse frc ttha masd